REGULAMIN KONKURSU “you can” z Renee

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Jesień z MINIMALIFE i RENEE” (dalej: „Konkurs”).

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest MINIMALIFE, ul. Roosevelta 5/10, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381800278, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 16 stycznia 2020 roku od godziny opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie Instagram do dnia 19 stycznia 2020 roku do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 21 stycznia 2020 roku.

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej serwisu społecznościowego https://www.facebook.com/minimalife.planner/

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com (dalej: „Serwisy”), dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.comhttp://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu.

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.

2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:

a. polubiony profil MINIMALIFE planner oraz Renee na Instagramie (https://www.instagram.com/minimalife.planner/)

b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;

c. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;

d. posiada indywidualne konto w serwisie Instagram.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest MINIMALIFE z siedzibą w Żyrardowie, ul. Roosevelta 5/10, 96-300 Żyrardów.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, a w przypadku Laureata otrzymanie nagrody. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane Laureata Konkursu nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych.

4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, w stosunku do Laureata do czasu prawidłowego doręczenia nagrody, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.

7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

§ 7 ZASADY KONKURSU

1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1, 2 Regulaminu wykonuje Zadanie konkursowe, które polega na:

a. Skomentowaniu zdjęcia na profilu na Instagramie zgodne z przedstawionym zadaniem: „Opisz historię, w której dałaś radę”.

b. Udostępnieniu posta konkursowego na instaseories wraz z oznaczeniem profilu MINIMALIFE.planner. Na czas trwania konkursu profil Uczestnika musi być publiczny.

2. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

3. Organizator zastrzega, że w przypadku w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Instagram, posługują się fikcyjnymi kontami Instagram, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

§ 8 WYBÓR LAUREATA KONKURSU

1. Jeden Laureat Konkursu (dalej: „Laureat”) zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 5 ust.1, 2 Regulaminu.

2. Laureat zostanie wyłoniony przez Organizatora do dnia 21 stycznia 2020.

3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności i oryginalności.

4. O wyłonieniu Laureata Konkursu, Organizator poinformuje poprzez komentarz pod postem konkursowym, do dnia 21 stycznia 2020 r.

§ 9 NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę (dalej: „Nagroda”) dla jednego Laureta.

2. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest kalendarz MINIMALIFE 2020 (https://www.minimalife.com.pl/kalendarz2020/) oraz szpilki z kolekcji ze sklepu internetowego Renee prowadzonego pod adresem: https://www.renee.pl . Wartość butów nie przekraczająca 150 zł brutto. Nagrodę będzie można wybrać w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy konkursu.

3. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest skontaktowanie się Laureata z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

5. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.

6. Nagroda zostanie nadana jako przesyłka pocztowa lub kurierska na wskazany przez Laureta adres. Przesyłka nagrody możliwa tylko na terenie Polski.

§ 10 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: MINIMALIFE, ul. Roosevelta 5/10, 96-300 Żyrardów lub w drodze wiadomości mailowej na adres: minimalife@minimalife.com.pl.

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).

3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

Aktualnie nie ma tego produktu